NIAS別科日本語研修課程 dreams come true!!

日本語版


■ HỌC PHÍ (2015)
Tiền nhập học Học phí 1 năm Total
100,000 yen 500,000 yen 600,000 yen
Chú ý:
(1) Tiền nhập học, học phí sau khi đã đóng sẽ không trả lại. Kỳ hạn nộp tiền sẽ do trường học quy định
(2) Sau khi nhập học, phải trả tiền sách・hoạt động ngoại khóa. Khoảng 30,000 yên / 1 năm.
(Số tiền có thể thay đổi tùy theo năm học)
■ HỌC BỔNG(2015)

1. Học bổng: Sau khi nhập học vào khóa học tiếng Nhật, có thể đăng ký xin các học bổng sau. (Loại nào cũng chỉ dành cho một số ít người)
(1) Học bổng hỗ trợ lưu học sinh đi học tư phí(Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật Bản)
Mỗi tháng 48,000 yên (trong 1 năm). Nộp đơn cuối tháng 4.
(2) Học bổng ưu đãi cho học sinh của khóa học tiếng Nhật
Sau khi vào các khoa của chính trường ĐH khoa học Nagasaki, 1 lần duy nhất.
Trả lại học phí nửa kỳ học của khóa học tiếng Nhật(Hiện nay: 250,000 yên)
Nộp đơn sau khi có kết quả tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật ( khoảng tháng 3)

2. Học lên các khoa Đại học hoặc lên cao học của trường Đại học khoa học tổng hợp Nagasaki
(1) Với những học sinh tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật, được sự tiến cử của khoa nghiên cứu tiếng Nhật thì được phép nhập học vào các khoa: tự nhiên, thông tin, kiến trúc・môi trường của trường. Trường hợp đó, được miễn giảm : tiền nhập học 80,000 yên và tiền học phí 200,000 yên .
(2) Với những học sinh đã tốt nghiệp đại học tại nước nhà, muốn chuyển tiếp đại học hoặc vào cao học thì sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật phải tham dự kỳ thi của trường.
(3) Đối với lưu học sinh học tại các khoa của trường, được miễn giảm tiền học phí ( 40% tiền học phí).
 NAGASAKI INSTITUTE of APPLIED SCIENCE | JAPANESE LANGUAGE COURSE
536 Aba Machi Nagasaki 851-0193 Japan
Tel.(81)95-838-5591 FAX.(81)95-838-3465
e-mail : webmaster@bekka.nias.ac.jp
NIASトップページへ